آموزش JavaScript (قسمت ۳)

آموزش-javascript-قسمت-۳

در زبان JavaScript، عملگرهایی برای انجام عمل های مختلف وجود دارد.مثلا برای انجام اعمال ریاضی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) یا اعمال دیگر که حتی در برنامه های کوچک هم کاربرد زیادی دارند.قصد دارم در این آموزش با این عملگرهای کاملا کاربردی آشناتون بکنم.برای درک بهتر شما، عملگرها را به چند بخش دسته بندی میکنم.

عملگرهای ریاضی : 

عملگر کاربرد عملگر مثال خروجی
+ جمع اعداد (برای رشته (string) هم استفاده می شود) 1+2 3
- تفریق اعداد 3-1 2
ضرب اعداد 2*3 6
/ تقسیم اعداد 6/2 3
% محاسبه باقی مانده 7%2 1
++ افزایش یک واحدی ++2 3
-- کاهش یک واحدی --5 4

 

عملگرهای محاسباتی :‌

عملگر کاربرد عملگر مثال خروجی
= برابر کردن مقادیر (برای رشته (string) هم استفاده می شود) a = 5 5
=+ جمع مقدار اول بر عدد دوم (a = a + b) 3 =+ a 8
=- تفریق مقدار اول بر عدد دوم (a = a - b) 2 =- a 6
=* ضرب عدد اول بر عدد دوم (a = a * b) 2 =* a 12
=/ تقسیم عدد اول بر عدد دوم (a = a / b) 2 =/ a  6
=% باقی مانده تقسیم عدد اول بر عدد دوم (a = a % b) 4 =% a   2

 

عملگرهای شرطی : 

عملگر کاربرد عملگر مثال خروجی
== شرط برابر بودن دو مقدار (برای رشته (string) هم استفاده می شود) 5 == 5 True
=== شرط برابر بودن دو مقدار از نظر برابری و نوع (عدد، رشته) 5 === '5' False
=! شرط نابرابر بودن دو مقدار (برای رشته (string) هم استفاده می شود) 'dr' != 'code' True
==! شرط نابرابر بودن دو مقدار از نظر نابرابری و نوع (عدد، رشته) 7 ==! 7 False
< شرط بزرگ تری (عدد دوم < عدد اول) 5 < 2 False
> شرط کوچک تری (عدد دوم > عدد اول) 5 > 8 True
=< شرط بزرگ تر مساوی بودن (عدد دوم =< عدد اول) 7 =< 7 True
=> شرط کوچک تر مساوی بودن (عدد دوم => عدد اول) 4 => 3 True

 

عملگرهای دستوری :

عملگر کاربرد عملگر مثال خروجی
&& دستور AND در شرط ها
(if(5>2 && 3>2
True
|| دستور OR در شرط ها
(if(5<2 || 3>2
True
! دستور NOT در شرط ها (در صورت صحیح نبودن شرط TRUE‌برمی گرداند)
(if(!3>2
False

برای درک بهتر مطالب بالا، من کدهای نمونه رو براتون قرار دادم که می تونید خودتان امتحان کنید.


► قسمت قبلی قسمت بعدی ◄
خودتان امتحان کنید

آموزش های مرتبط :نظرات کاربران

نظر شما؟