آموزش JQuery (قسمت ۸)

آموزش-jquery-قسمت-۸

موضوع آموزش JQuery‌این قسمت در مورد Fade ها می باشد.عملکرد Fade همانند Hide و Show کردن عناصر می باشد یعنی برای ظاهر و پنهار کردن استفاده می شود با این تفاوت که یک سری انیمیشن از قبل تعریف شده ای برای انجام این کار دارند.

کدهای HTML : 

<h5> Fade‌ آموزش </h5>
<button id="dr-fadeIn">fadeIn</button>
<button id="dr-fadeOut">fadeOut</button>
<button id="dr-fadeTo">fadeTo</button>
<button id="dr-fadeToggle">fadeToggle</button>

<div class="dr box1"></div>
<div class="dr box2"></div>
<div class="dr box3"></div>
<div class="dr box4"></div>

کدهای CSS : 

<style>
  .dr{
    width: 50px;
    height: 50px;
    margin: 10px;
  }
  .dr.box1{
    background-color: #4CAF50; 
  }
  .dr.box2{
    background-color: #2196F3; 
  }
  .dr.box3{
    background-color: #E91E63; 
  }
  .dr.box4{
    background-color: #795548; 
  }
</style>

کدهای JQuery : 

<script type="text/javascript" src="http://dr-code.ir/front/js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function(){
    $('#dr-fadeIn').on('click', function(){ //-> For FadeIn Function
      $(".box1").fadeIn(500);
      $(".box2").fadeIn(1000);
      $(".box3").fadeIn(1500);
      $(".box4").fadeIn(2000);
    });
    $('#dr-fadeOut').on('click', function(){ //-> For FadeOut Function
      $(".box1").fadeOut(500);
      $(".box2").fadeOut(1000);
      $(".box3").fadeOut(1500);
      $(".box4").fadeOut(2000);
    });
    $('#dr-fadeToggle').on('click', function(){ //-> For FadeToggle Function
      $(".box1").fadeToggle(500);
      $(".box2").fadeToggle(1000);
      $(".box3").fadeToggle(1500);
      $(".box4").fadeToggle(2000);
    });
    $('#dr-fadeTo').on('click', function(){ //-> For FadeTo Function
      $(".box1").fadeTo(500, 0.10);
      $(".box2").fadeTo(1000, 0.30);
      $(".box3").fadeTo(1500, 0.50);
      $(".box4").fadeTo(2000, 0.70);
    });
  });
</script>

تابع Fade دارای ۴ حالت می باشد که شامل : 

 1. FadeIn - عملکرد تابع Show را دارد.
 2. FadeOut - عملکرد تابع Hide‌ را دارد.
 3. FadeToggle - مانند تابع Toggle عمل می کند. (عنصری که پنها است را آشکار و عنصر آشکار را پنها می کند)
 4. FadeTo - شامل پارامتر زمان و شفافیت (opacity) می باشد و به این صورت عمل می کند که توسط زمان و عدد شفافیت تنظیم شده عنصر را تغییر می دهد.

► قسمت قبلی قسمت بعدی ◄
خودتان امتحان کنید

آموزش های مرتبط :نظرات کاربران

نظر شما؟